Algemene verkoopvoorwaarden Food Dispense

1. Toepasselijkheid
2. Offerte & overeenkomst
3. Prijs & betaling
4. Leveringstermijn
5. Levering, afname en opslag
6. Overgang van eigendom
7. Overgang van risico
8. Garantie
9. Aansprakelijkheid
10. Overmacht
11. Ontbinding & beëindiging overeenkomst
12. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Food Dispense (“FD”) tot verkoop en levering
van zelftap- en zelfschep systemen (“Systeem”) aan een afnemer (“Afnemer”) en op alle
overeenkomsten tussen FD en Afnemer, zijn uitsluitend deze algemene verkoopvoorwaarden
(“Voorwaarden”) van toepassing.
1.2 Food Dispense is een handelsnaam van Flowshare B.V.
1.3 Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op overige diensten van FD.
1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
1.5 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien deze schriftelijk door FD zijn aanvaard en alleen voor
de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. Voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.
1.6 Indien een bepaling in de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen
van de Voorwaarden van kracht. FD en Afnemer treden in overleg om een nieuwe bepaling ter
vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.

2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geldig gedurende één (1) maand, tenzij anders is
aangegeven. Indien de offerte een termijn bevat komt de aanbieding van rechtswege te vervallen na
verloop van de termijn.
2.2 De overeenkomst tussen Afnemer en FD komt tot stand indien FD de ondertekende offerte retour
heeft ontvangen of wanneer FD, met uitdrukkelijke toestemming van Afnemer, aanvangt met uitvoering
van de overeenkomst.
2.3 Een wijziging in en/of een aanvulling op een overeenkomst bindt FD pas nadat FD uitdrukkelijk en
schriftelijk (inbegrepen per e-mail) met de wijziging of aanvulling heeft ingestemd.

3. Prijs en betaling
3.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, zijn de met FD overeengekomen
prijzen Ex Works (conform het bepaalde in de laatste versie van de Incoterms). De prijzen zijn derhalve
onder meer exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, belastingen en transportkosten.
3.2 Indien FD kosten van vervoer, laden, lossen of verzekering op zich heeft genomen, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke afspraken over de prijs, is FD gerechtigd om de werkelijke kosten hiervoor in
rekening te brengen bij Afnemer.
3.3 FD stuurt facturen conform het factureringsschema zoals opgenomen in de offerte. Indien geen
factureringsschema is overeengekomen tussen partijen, stuurt FD na afloop van levering van het
Systeem een factuur aan FD. De betalingstermijn van de factuur is veertien (14) dagen.
3.4 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde prijs is Afnemer door het enkele overschrijden van de
voor betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van die termijn tot de dag van volledige betaling
over het verschuldigde maar niet betaalde deel van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is aan de
wettelijke rente.

4. Leveringstermijn
4.1 De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 De door FD opgegeven leveringstermijn zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is
nimmer te beschouwen als een fataal termijn en heeft slechts een indicatieve strekking.
4.3 Afnemer mag de overeenkomst wegens termijnoverschrijding, die FD is toe te rekenen en haar
ingevolge het in artikel 4.2 bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor zover de overeenkomst
nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst in
redelijkheid niet van FD gevergd kan worden.
4.4 In geval van overschrijding van de leveringstermijn is FD nimmer aansprakelijk voor eventuele
schade die Afnemer zou kunnen leiden als gevolg van het niet tijdig leveren.

5. Levering, afname en opslag
5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, geschiedt levering Ex
Works (= af fabriek; conform het bepaalde in de laatste versie van de Incoterms).
5.2 Op Afnemer rust een afnameplicht. Bij niet of niet tijdige afname van het Systeem buiten toedoen
van FD, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. FD is in dat geval gerechtigd om het Systeem
voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. De verplichting tot betaling van de overeengekomen
prijs door Opdrachtgever komt hierdoor niet te vervallen.

6. Overgang van eigendom
6.1 De eigendom van het geleverde Systeem gaat niet eerder op Afnemer over, dan nadat Afnemer al
hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met FD gesloten overeenkomst tot het leveren van
het Systeem en/of het verrichten van diensten aan FD verschuldigd is, ten volle heeft voldaan.
6.2 Afnemer mag het Systeem slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruiken.
Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen
is FD gerechtigd het geleverde Systeem bij Afnemer of derden, die de zaak voor Afnemer houden, weg
te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. De eventuele
kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Afnemer en de betalingsverplichting uit artikel
3 komt hiermee niet te vervallen.
6.3 Afnemer mag het Systeem, waarvan de eigendom nog bij FD rust, niet gebruiken voor het
verstrekken van zekerheid.

7. Overgang van risico
7.1 Op het moment van levering (Ex Works) van het Systeem gaat het risico van FD over op Afnemer.
7.2 Indien Afnemer de levering van het Systeem blokkeert en dit niet is toe te rekenen aan FD, dan ligt
het risico bij Afnemer vanaf het moment dat de levering zou plaatsvinden.

8. Garantie
8.1 De fabrieksgarantie op het Systeem bedraagt twee (2) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.

9. Aansprakelijkheid
9.1 FD is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en zoverre de geleden
schade door opzet of grove schuld van FD is toegebracht. FD is in geen geval aansprakelijk voor
gevolgschade indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten en
winsten, verlies van klanten en imagoschade.
9.2 De aansprakelijkheid is nooit hoger dan de totale overeengekomen prijs voor het geleverde
Systeem en/of diensten waarmee de schade is veroorzaakt of indien de schade gedekt is door een
verzekering van FD, niet hoger dan het bedrag dat door de verzekeraar in voorkomend geval wordt
uitgekeerd.
9.3 Afnemer vrijwaart FD tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door FD aan
Afnemer geleverde Systeem of voor Afnemer verrichte diensten, althans voor zover deze schade in de
verhouding tot Afnemer niet krachtens de overeenkomst voor rekening van FD komt.
9.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de opbouw van het Systeem. FD is niet aansprakelijk voor schade
die voortkomt uit de opbouw van het Systeem.

10. Overmacht
10.1 FD kan in geval van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst gedurende de
overmachtsperiode, die maximaal veertien (14) dagen kan duren, opschorten. FD stelt Afnemer hiervan
onmiddellijk na het intreden van de overmachtssituatie op de hoogte.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop FD geen invloed heeft kunnen
uitoefenen.

11. Ontbinding en beëindiging overeenkomst
11.1 FD kan, naast de overige aan hem toekomende rechten, de overeenkomst met Afnemer te allen
tijde zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid
jegens Afnemer schriftelijk ontbinden, dan wel zijn verplichtingen opschorten, indien Afnemer niet in
staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent
wordt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, of indien Afnemer zijn bedrijf staakt
en/of beslag onder Afnemer wordt gelegd dat niet binnen dertig (30) dagen na datum beslaglegging zal
zijn opgeheven.

12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op de rechtsverhouding tussen FD en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen uit deze rechtsverhouding worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in
het arrondissement van FD, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. FD is echter ook bevoegd het
geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen